3D loga| firemní řešení | fóliová reklama|  gravírování | pískování skla | orientační systémy | dárkové předměty | tiskové služby
domů | kontakt | fotogalerie - reference | instalace - doprava | nejčastější otázky | platební podmínky | obchodní podmínky
 
  Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb firmy Lukáš Lonský.  
1.       Úvodní ustanovení
 

a)   Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb firmy Lukáš Lonský (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi firmou Lukáš Lonský; Parmská 354, 109 00 Praha 10; IČO: 63636867; DIČ: CZ7403010505 (dále jen Dodavatel) a Odběratelem. Platí pro všechny dodávky zboží a služby, pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné. Pro vztahy neupravené těmito Podmínkami platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

b)   Podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky.

c)   Potvrzením (podepsáním) Kupní smlouvy, Objednávkového listu nebo závazné Objednávky Odběratel potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Podmínkami. Vzniká tak vzájemný smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem.

 
  2.       Objednávka  
 

a)   Objednání zboží a služeb je považováno za závazné na základě písemné objednávky (dodané poštou, faxem, e-mailem), potvrzením Zakázkového listu, případně potvrzením kalkulace, úhradou zálohové faktury nebo potvrzením Smlouvy o dílo.

b)   Kontaktní spojení pro doručení Objednávky:

 - pozemní poštou na adresu: Lukáš Lonský, Parmská 354, 109 00 Praha 10

 - faxem na číslo: 271 962 345

- elektronicky: e-mailem kontaktní zmocněné osobě

 
  3.       Ceny  
 

a)   Ceny standardních výrobků a služeb jsou dány ceníky Dodavatele platnými ke dni uzavření Kupní smlouvy, či potvrzení závazné Objednávky.

b)   Cena individuální výroby je stanovena individuální kalkulací podle objednávky a jedná se o ceny smluvní. Závazné ceny platí uvedením v potvrzené Objednávce s cenovou kalkulací, případně ceny uvedené v potvrzeném Zakázkovém listu.

c)   Cena se rozumí při odběru zboží.

d)   Cena zboží nezahrnuje náklady na balné a dopravu zboží Odběrateli, nebylo-li tak individuálně sjednáno v Objednávce, Zakázkovém listu s cenovou kalkulací nebo Smlouvě o dílo.

 
4.       Minimální hodnota objednávky
 

Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit minimální množství dodání zboží v jednotlivých druzích, případně minimální dodané množství zboží k dalšímu zpracování.

 
  5.       Dodací lhůta  
 

a)   Dohodnutá dodací lhůta počíná plynout ode dne odsouhlasení předloh nebo ode dne úhrady zálohové platby.

b)   Sjednaná dodací lhůta se změní v případě, že Odběratel je v prodlení s odsouhlasením předloh nebo v prodlení úhrady zálohové platby.

c)   Bude-li Odběratel v prodlení s odsouhlasením předloh, uhrazením dohodnuté zálohové platby nebo nedodá-li podklady do data sjednané blokace termínu ve výrobě, bude tato zakázka plněna v náhradním, nejbližším volném termínu ve výrobě, při zachování doby nutné ke zpracování.

 d)   Dodavatel je povinen o novém termínu výroby informovat Odběratele.

 
  6.       Dodací podmínky  

a)   Místo a čas plnění je sjednáno v rámci sepsané Objednávky nebo Zakázkového listu či Smlouvy o dílo.

b)   Odběratel se může dohodnout s Dodavatelem na zaslání zboží veřejným zprostředkovatelem. Okamžikem předání zboží veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z Dodavatele na Odběratele.

 c)   Dodavatel je oprávněn, po dohodě s Odběratelem, plnit dodávku i částečně a Odběratel je povinen částečné plnění převzít.

  7.       Platební podmínky  
 

a)   Odběratel uhradí kupní cenu, eventuelně také dopravné a případné přirážky, včetně DPH po dohodě s Dodavatelem jedním z dohodnutých způsobů, případně jejich kombinací. Způsob platby:

 -   úhradou zálohy na základě zálohové faktury

-   úhradou při dodávce

-   dobírkou

-   úhradou faktury po dodávce, splatnou dle uvedeného data splatnosti  

b)   Nedojde-li k úhradě ve lhůtě splatnosti uvedené na platebním dokladu, bude Odběrateli doručeno upozornění s udáním náhradní lhůty splatnosti. Pokud ani poté nedojde k úhradě, bude Dodavatel zasílat Výzvy k úhradě pohledávky až do doby úplného uhrazení dlužné částky.

c)   Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

d)   Odběrateli nenáleží právo na zadržení platby.

e)   Odběratel je povinen zaplatit celou hodnotu zakázky i přesto, že zakázka byla řádně splněna, ale Odběratel ji nepřevzal.

f)   Dodavatel může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a Odběratel je povinen částečné plnění předmětu smlouvy uhradit.

g)   Slevy z původní kalkulované ceny jsou možné na základě ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem.

 
  8.       Odstoupení od smluvního vztahu  
 

a)   Při odstoupení od smluvního vztahu ze strany Odběratele má Dodavatel právo účtovat stornovací poplatek a to i v případě, kdy nebyla uhrazena zálohová faktura, ale zakázka již byla v realizaci na základě písemné Objednávky, odsouhlasení předloh, potvrzení Zakázkového listu nebo Smlouvy o dílo.  

b)   Stornovací poplatek může činit až 100 % hodnoty plnění, s výjimkou té části nákladů, kterým šlo zamezit po doručení Oznámení o zrušení zakázky. 

c)   Stornovací poplatek bude Dodavatelem vyčíslen do 7 dnů od odstoupení od smluvního vztahu, a následně bude Odběratelem uhrazen do data uvedeného na platebním dokladu, který bude obsahovat vyčíslení nákladů.

d)   Dodavatel má právo odstoupit od smluvního vztahu:

- pro hrubé porušení smluvního vztahu nebo těchto Podmínek Odběratelem

- pokud je Odběratel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po splatnosti

- nedodal-li Odběratel v dohodnutém termínu kvalitní podklady ke zpracování

- pokud se vyskytnou závažné důvody plynoucí k pochybnostem o zdárném dokončení celého cyklu    souvisejícího se zakázkou

 
9.       Smluvní pokuty
 

a)   V případě prodlení úhrady faktury nebo doplacení kupní ceny, má Dodavatel právo zvýšit dlužnou částku o smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem prodlení až do dne úplné úhrady.  

b)   Dodavatel má právo účtovat 25O,- Kč za každou Výzvu o neuhrazení pohledávky a náklady na doručení takovéto Výzvy.

c)   Výzva o neuhrazení a jeho cena nemá účinek na procentní pokutu z prodlení.

 

 
  10.       Vyšší moc  
 

a)   Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci.  

b)   Dodavatel je povinen o takovém případu neprodleně informovat Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od dodávky, bez odpovědnosti za eventuální vzniklou škodu.

 
  11.       Vady zboží  
 

a)   Zjevné vady zboží musí být oznámeny Odběratelem do 7 dnů po dodávce. Skryté vady se řídí reklamací dle platného Obchodního zákoníku.

b)   Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.

c)   Dodavatel je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním nebo jiným způsobem, dohodnutým s kupujícím. Oprava musí být zahájena do 1 měsíce od uznání reklamace.

d)   Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

e)   Reklamovat lze předměty dále neupravené v původním obalu.

 
  12.       Průmyslové vlastnictví  
 

a)   Návrhy, studie, grafika a další podklady pro realizaci zakázky jsou majetkem Dodavatele až do písemného převodu práv nebo jeho prodeje Odběrateli.

b)   Uvedené informace - materiály jsou přístupné pouze mezi Dodavatelem a Odběratelem a nesmí být představeny třetím osobám nebo kopírovány bez souhlasu vlastníka práv, jestli-že jsou stále ve vlastnictví Dodavatele.

 
  13.       Další ustanovení  
 

       a)   Dodávka zboží a služeb za jiných podmínek je možná jen na základě individuální písemné smlouvy.

       b)   Dodávané zboží je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.

       c)   Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH

 
  v Praze dne: 12.1.2007      
  Lukáš Lonský  
     

Lukáš Lonský, Šafránová 26, Praha 10  106 00,   tel.: 721 305 305,  e-mail: info3d@3d-logo.cz